ralen plus poradenstvo

Odborná príprava

Príprava osôb na skúšku odbornej spôsobilosti s cieľom umožniť osobe získať preukaz odbornej spôsobilosti typ S alebo typ P

Preukaz typu ,,S,, na výkon strážnej služby a detektívnej služby. Oprávňuje osobu aj na riadenie a kontrolu v bezpečnostnej službe.

Preukaz typu ,,P,, pre prevádzkovateľov bezpečnostných služieb – pre fyzické osoby, alebo pre štatutárne orgány, prokuristov aj splnomocnených zástupcov právnických osôb a splnomocnené osoby

Špecializovaná príprava osôb zameraná na všeobecné znalosti a predpoklady na výkon, riadenie a kontrolu strážnej služby a detektívnej služby
získanie profesionálnych zručností potrebných pre priamy výkon strážnej služby a detektívnej služby

Metodika riadenia a kontroly výkonu strážnej služby a detektívnej služby

Príprava osôb poskytujúcich ochranu finančných a bankových inštitúcií
naplnenie osobitných podmienok určených prevádzkovateľom bezpečnostných služieb krajským riaditeľstvom Policajného zboru

Príprava osôb poskytujúcich bezpečnostné služby na objektoch osobitnej dôležitosti
zabezpečenie odbornej prípravy osôb, ktoré plnia úlohy súvisiace s ochranou objektov osobitnej dôležitosti v zmysle podmienok určených zákonom § 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.

Poradenstvo

  • zakladanie bezpečnostných služieb a problematika podávania žiadosti o získanie licencie

  • zameranie a obsah bezpečnostnej služby

  • posudzovanie kritérií na bezúhonnosť, spoľahlivosť, odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony
  • riešenie problémov spojených s prevádzkovaním bezpečnostnej služby
  • riešenie problematiky spojenej s porušovaním zákona o súkromnej bezpečnosti zamestnancami, štatutárnymi zástupcami a prevádzkovateľmi bezpečnostných služieb
  • metodika náplne činnosti zamestnanca a manažéra bezpečnostnej služby
  • odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou MV SR, KR PZ a policajtmi
  • postup počas pozastavenia prevádzkovania alebo pri skončení činnosti bezpečnostnej služby